Korraldatud jäätmevedu

01.05.2004 jõustus Eestis jäätmeseadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad, kes seni ei ole veel prügiveoga liitunud. Ainuõiguse väljastamine vedajale tähendab, et konkreetses veopiirkonnas võib olmejäätmete kogumise ja äraveo teenust osutada üksnes ainuõiguse saanud jäätmevedaja.

Radix Hoolduse OÜ on valitud vedajaks järgmistes korraldatud jäätmeveo piirkondades:

 
 

 

                                                                                          

Radix Hoolduse OÜ, Tel: 7386740